>>
 
 הרצאות מנחי התוכנית
   
 
6. דגימת עבודה Work Sampling
dotan rodensky23/12/2013
סטודנטים יקרים
לרשותכם הרצאה מוסרטת, הסבר מילולי ומצגת שהוכנו עבורכם על ידי דותן רודנסקי, בהצלחה.

דגימת עבודה - הסבר כללי                                                                        
לצפיה במצגת

דגימת עבודה היא שיטה למדידת ביצועים בעבודה המבוססת על תורת ההסתברות הסטטיסטית (דגימות בזק של הפעילויות), השיטה מאפשרת הסקת מסקנות על ביצוע אלמנטי עבודה מתוך תצפיות על מדגם של רגעים, ללא צורך בצפיה רציפה בתהליך.

שימושים עיקריים


הערכת עיכובים/ המתנות –  Ratio Delay- חישוב/קביעת יחס זמן עיכובים/המתנות במהלך העבודה עבוד עובד או מכונה ברצפת היצור או בארגון כלשהו. ימדד בד"כ באחוזים (%) מתוך משך המדידה (אם לדוגמא נמדדו 4-5 שעות של תצפיות) או מתוך משמרת.

דגימת ביצועים – Performance Sampling – מדידת פורפורציות זמן עבודה, אי עבודה ואלמנטים עקריים בביצוע מטלות

תעסוקת (יעילות) עובדים – אחוז הזמן שבו עובדים עוסקים בעבודה אשר לשמה הם מקבלים שכר

שמישות (ניצולת) ציוד – אחוז הזמן בו ציוד נמצא בשימוש וממלא את הפונקציה שלשמה הוא קיים

אי שמישות (ניצולת) ציוד – אחוז הזמן שבו משאב כלשהו אינו במצב תקין

מדידת עבודה Work Measurement – הגדרת זמני תקן לאלמנט עבודה, כאשר לשם כך דרושים בנוסף: הערכות קצב, הגדרת תפוקות למוצרים שטופלו בעת הדגימה.

מתי נוח להשתמש:

 


כשאין כאין סדר מאופיין לעבודה הנחקרת, או אם נדרש לחשב באופן מהיר יחסית פרמטרים תפעוליים כגון: עומס עובדים, נצילות מכונה ועוד
שיטת הדגימה על מנת להתאים את המדידה מבחינה הסתברותית, מוגדר למדוד בכל 45 שניות את מצב העובד ולסמן בטבלה (ר' דוגמא למדידה במפעל מזון)

חישוב עומס עובד – חלוקה בסיסית של הפעולות למצבי העבודה הקיימים כגון:
"עובד" – פעילויות ייצור ואלמנטים בלתי נמנעים (המשוייכים לתהליך העבודה)
"בטל" – בטלה, מנוחה וסידורים אישיים
חישוב העומס העובד יעשה לפי : 
ערך האחוז יהיה למעשה שכיחות האלמנט אותו מחפשים מתוך סה"כ ההתרחשויות (מסכת האירועים) באתר העבודה

דוגמא : תוצאות דגימה מתוך מדידה במפעל מזון
 

 
הסבר: ניתן לראות בדוגמא את מצבי העבודה שתועדו בתחילת התצפית, מצבים אלה מתועדים לפני התחלת המדידה. לאחר מכן נערכת התצפית עצמה. בתום התצפית נערך סיכום של מספר התצפיות בכל מצב. שורת האחוזים (%) מייצגת את אחוז הזמן מתוך זמן התצפית ( 6 שעות) שבוצעה הפעולה. עומס העובד למעשה הוא סך הזמנים היצרניים : 0.06+0.54+0.05+0.11+0.04 = 80%.

תיאור התפלגות עומס העובד במפעל מזון - תאור תוצאות המדידה באופן גרפי
 
 
הגרף מתאר את האחוז היחסי בו מבוצעות הפעולות, עומס העובד ניתן להיות מחושב לפי זמני הבטלה + המתנה : 12%-8% כלומר 80%.
על מנת שמדגם ייצג בצורה משביעת רצון יש להתייחס לשתי נקודות עקריות:
גודל המדגם הנחקר
ניהול תהליך הדגימה

גודל  המדגם הנחקר (המשתנים)
 
ערך האחוז (היחס P) : שכיחות האלמנט אותו מחפשים
השונות של היחס P : ככל שהשונות של התוצאה קטנה יותר, כך יש צורך בפחות תצפיות (דגימות)
רמת דיוק נדרשת בדגימה: כאשר מעריכים את היחס האמיתי של האירוע בעזרת היחס P, מעוניינים לוודא שהוא נמצא במרחק קטן מהאמד.
רמת מובהקות : יחד עם ההגדרה על תחום הדיוק, יש צורך גם לקבוע שההסתברות כי היחס האמיתי אכן נמצא בתחום האמור.
מקובל בהנדסת תעשייה לדרוש רמת מובהקות של 95% ודרגת דיוק של 5%
תהליך החישוב של גודל המדגם (כמות התצפיות הנדרשות) הוא תהליך איטרטיבי

ניהול תהליך הדגימה
 
יש לוודא כי התצפיות יתפרשו על פני משך כל יום העבודה, השבוע, החודש והשנה
לשקול השפעת עונתיות במגזרי תעשייה שונים
לשקול מופעים מאפיינים/חריגים בחתך שבועי/חודשי
לברר אילוצים בדגימה של עבודות הקשורות בגורמים חיצוניים (מזג אוחר בחקלאות, יצור בגדי ים בעונה מתאימה)
כאמור, בתחילת דגימה נדרש להגדיר נכון את האלמנטים הנמדדים ומומלץ להצטייד מראש בטבלה מתאימה לביצוע התצפיות

שלבים בקביעת זמן תקן

חישוב שעות עבודה
חישוב מספר שעות אדם האמורות להיות מוקדשות לעבודה
יש להוריד ממספר השעות שחושבו את ההפסקות המתוכננות והבלתי מתוכננות (המתנות, זמני בטלה וכו')

מציאת התפוקה במשך הדגימה

יש לחשב את התפוקה המדוייקת שבוצעה (יוצרה) במהלך הדגימה ולהתייחס את מספר היחידות המתאימות למוצרים (מוגמרים וכן מוצרים בתהליך)
הערכת קצב עבודה
הקצב נקבע לפי אמידת הקצב של כ"א מהעובדים ולפי חישוב ממוצע שלהם
חישוב הזמן הנורמאלי לביצוע יחידת מוצר
מציאת הערך האמיתי של שעות העבודה בפועל (שעות העבודה המבוצעות בקצב נורמאלי) וחלוקתן בתפוקה שבוצעה בתקופת הדגימה

חישוב תוספות

חישוב זמן תקן


 

   
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש