>>
 
 הרצאות מנחי התוכנית
   
 
9. אסטרטגיית החברה וניהול שרשראות אספקה
elad harison10/09/2015
סיכום הרצאה : אסטרטגיית שרשרת האספקה / דר' אלעד הריסון

כאשר מתכננים את האסטרטגיה של שרשרת האספקה או מעצבים אותה (כלומר, מגדירים תהליכים ואופני פעולה מרכזיים של כלל הגורמים המרכיבים אותה), זוהי החלטה מרכזית הקובעת את אופני פעולתו של הארגון שנים רבות לעתיד וקשה לשנותה.

במסגרת זו, נכללת הגדרת לוגיקת התפעול הלוגיסטי וניהול המלאי: אספקה ב"דחיפה" לפי רמות מלאי מוגדרות שיש להשלימן, או ב"משיכה" כתגובה להזמנות המגיעות לארגון. כמו כן, הארגון קובע מהו התכנון הפיסי של שרשרת האספקה, לרבות ריכוז או ביזור של תשתיות ייצור ואחסנה, קביעת מיקום והיקף תשתיות הייצור והאחסנה וקשרי ואופני השינוע ביניהן, וקובע את תצורת תשתית מערכות המידע להעברה תקינה של מידע בין כלל חוליות השרשרת (מספקי חומרי גלם ועד ללקוחות).

כאשר הארגון סיים את הקמת התשתיות והגדרת תהליכי העבודה במימד האסטרטגי, הוא נדרש למימוש שלב התכנון, בו מדיניות התפעול שמתוכה נגזרות החלטות תפעוליות קצרות טווח מעוצבת, וניתנת לשינויים בטווח של חודשים עד שנה. שלב התכנון כולל קביעה של שווקים שאליהם הארגון מספק סחורות ומאלו מרכזי אחסנה כל שוק יקבל אותן, מדיניות בניית מלאי הכוללת חיזויי צריכה, מודלים לחיזוי הביקוש, קביעת רמות מלאי ועוד, אופן חידוש המלאי (מאלו ספקים, כנגד אלו חוזי רכש), הגדרת אופני טיפול במחסור במלאי וערוצי אספקה חלופיים, התקשרויות עם קבלני משנה ובאלו רמות ברמה הנוהלית והמוגדרת (קריטריוני בחירה של קבלני משנה) ותזמון והיקף מסעי שיווק   (Promotion)לשם תיאום בין עיתוי העלאת הקמפיין וזמינות המוצרים המפורסמים בו ללקוחות.

אסטרטגיית שרשרת האספקה נגזרת מהאסטרטגיה העסקית של החברה, כלומר מהגדרת תחומי הפעילות של החברה, אופן תפקודה והדרכים בה היא יוצרת רווחיות. אסטרטגיית שרשרת האספקה מושפעת ומשפיעה על תחומים אסטרטגיים נוספים של החברה, ובהם אסטרטגיית כוח אדם, אסטרטגיית מערכות המידע, אסטרטגיית השיווק שלה ועוד.

הרמה התפעולית היא הרמה הנמוכה ביותר מבחינת ההחלטות המתקבלות בארגון, שטווח השפעתן מוגבל למשמרת, ליום או לשבועות לכל היותר. הן כוללות, לדוגמה: החלטת אספקה למוצרים בהזמנות נכנסות ממלאי המחסן או שיבוצן בתוכנית הייצור, קביעת תאריכים למילוי הזמנה, שיוך הזמנה למשלוח ולאופן שינוע (באיזו משאית תישלח, שימוש בשירותי דואר או שליחים וכד'), יצירת לוחות זמנים ותוכנית מסלולי הובלה למשאיות ויצירת הזמנות לחידוש מלאי חומרי גלם או מוצרים מספקים.

האסטרטגיה העסקית של החברה מוגדרת על פני וכשילוב של שלושה מימדים:
תגובתיות – רמת האמינות, המהירות והגמישות שהחברה מיישמת בשירותיה ללקוח. לדוגמה: שירותי שילוח ליליים.
הובלה מובנית מחיר – רצונה של החברה להוביל בשוק מתוך היותה הזולה ביותר בהשוואה למתחרותיה (לדוגמה: רשתות הדיסקאונט בענף המזון).
בידול – המתבטא באיכות ובייחודיות המוצרים וכן בביסוס מוניטין של החברה אל מול לקוחותיה (לדוגמה: בשמים, קוסמטיקה ורכבי יוקרה).

בד"כ האסטרטגיה תיקבע כתמהיל של 2-3 מימדים אסטרטגיים, ונדיר לראות חברה המתבססת על אסטרטגיה "טהורה" המבוססת על מימד יחיד.

לאחר שהחברה קובעת את האסטרטגיה העסקית שלה, היא גוזרת ממנה את אסטרטגיית שרשרת האספקה שלה שממלאת באופן המיטבי אחר מטרות האסטרטגיה העסקית. כך למשל חברה המתמקדת במימד "הובלה מובנית מחיר" על מנת להוביל בשוק כחברה הזולה ביותר, תיאלץ לרכוש מוצרים בכמויות גדולות כדי לזכות בהנחת כמות (ולגלגל אותה אל הלקוח כמחיר זול במיוחד) ועל כן תצטרך להפעיל תשתיות אחסנה גדולות ולהשקיע בשינוע כמויות גדולות. זוהי הדגשת מימד היעילות הכלכלית, שמטרתו הפחתת עלויות, כדי שהמחיר לצרכן יהיה נמוך משל המתחרים האחרים בשוק.

לסיכום, כל חברה וחברה מגבשת את האסטרטגיה העסקית שלה שמטרתה להשיא את רווחיה בתחומים שבהם היא פועלת. אסטרטגיה זו ניתנת לתרגום לשלושת המימדים שנסקרו. בתורם, מימדים אלה משפיעים על אופי האסטרטגיות הנגזרות ובהם אסטרטגיית כוח, אסטרטגיית מערכות המידע וכמובן אסטרטגיית שרשרת האספקה של הארגון.


 

 

   
 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש