אתר מרכז החדשנות מהווה בסיס ידע ייחודי ואיכותי בנושא חדשנות הכולל, מאמרים ומחקרים, שיטות לעידוד חדשנות, המלצות קריאה, מונחון, קישורים שימושיים, עזרי לימוד והוראה ומאגר חיפוש מאמרים אקדמיים בנושא חדשנות.
כמוכן האתר מכיל חדרי למידה מקוונת עבור משתתפי תכניות ההדרכה השונות, לרבות ממשק חדשני לניהול רעיונות באמצעות חוכמת ההמונים.
                                                                                                                                               
תנאי השימוש באתר
אתר האינטרנט innovation.technion.ac.il (להלן: "האתר") , פותח על ידי חברת אקסיס מערכות  ומופעל על ידי מרכז הידע לחדשנות בטכניון (להלן: "החברה").
שימוש באתר מותר אך ורק בכפוף לתנאי השימוש שלהלן. גלישה באתר תיחשב כמתן הסכמה להיקשר בתנאי שימוש אלה.
יתכנו שירותים באתר אשר יחייבו הסכמה לתנאי שימוש נוספים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה. במקרה זה, למעט אם נאמר אחרת, תנאי שימוש נוספים יבואו בנוסף לתנאי שימוש אלה, ולא במקומם.

השימוש באתר
האתר נועד לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
אין להעתיק, להציע, למכור, להשכיר כל תוכן המצוי באתר לכל צד ג', להעמידו לרשות הציבור או לשלבו בתוך אתרים אחרים, אפליקציות ו/או שירותים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לשנות, לעבד, להעתיק לשאוב להתאים או לתרגם כל תוכן המצוי באתר.
אין לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, מאגרי המידע שבו, לרבות כל תוכן המצוי בו.
לצרכי תנאי שימוש אלה, "תוכן" משמעו כל מידע, קבצים, מאגר מידע או תוכן כלשהו המצוי באתר, בין טקסטואלי (טקסטים), בין קולי (קבצי קול) בין חזותי (תמונות או וידאו), עיצובים, גרפיקה, צלמיות (אייקונים), סימני מסחר וכיו"ב.
השימוש באתר יהיה שימוש ידני, סביר, ועומד בהוראות כל דין, תוך שימוש בדפדפן רגיל. בין היתר, חלים על כל משתמש האיסורים הבאים:
• אין להתערב ו/או להפריע לגישה לאתר ו/או לתוכן שבו, לשימוש בהם ולהנאה מהם על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את השימוש באתר.
• אין לנסות לגשת לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור או כאלה שהגישה אליהם למורשים בלבד.
• אין להטעין כל תוכן המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, העלול להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר ו/או של כל משתמש אחר.
• אין להציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר, אפליקציה ו/או שירות אחרים (frame), או כחלק מאתר, אפליקציה ו/או שירות אחרים (mirror), או לקשר

התוכן באתר
התוכן המוצג באתר אינו מתיימר להיות שלם, עדכני או מלא והחברה אינה נושאת באחריות לכל ענין ודבר הקשור בתוכן שבאתר, ובכלל זה לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידה וישנם בתוכן המוצג במסגרת האתר.
החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל, בטוח ו/או רלוונטי.
במקומות שהאתר מאפשר הורדת קבצים ו/או תוכנות, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור.

זכויות יוצרים באתר
מאגרי המידע ו/או מאגרי התוכן הכלולים באתר הינם של החברה ושלה בלבד.
התצוגה המופיעה באתר, לרבות אופן הצגת התוכן, אייקונים (icons), גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, הצגה מילולית, טקסטים, תמונות, וידאו, סלוגנים, סימני לוגו (logo) וכיו"ב (להלן ביחד: "התצוגה"), וכן עריכתה ואופן הצגתה של התצוגה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה.

הסרה או הגבלה של תוכן באתר
ככל שתמצא באתר כל תוכן, מידע ו/או חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, נבקשך  להודיע לנו על כך בדחיפות בכתובת הבאה: innovation@technion.ac.il.

שונות
כל מקום בתנאי שימוש אלה זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.
 כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
באם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה לעמוד בתוקפן.
דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תנאי שימוש אלה, על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט היחידה והבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל במחוז תל אביב בלבד ולא לאף בית משפט אחר.

© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות בטכניון.

 

 
 
מרכז הידע לחדשנות 
בניין בלומפילד חדר 319  | הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול | הטכניון, חיפה
04-8293397 | innovation@technion.ac.il | 04-8294399
© 2014, כל הזכויות שמורות למרכז הידע לחדשנות.  תנאי שימוש