The effect of conformist and attentive-to-detail members on team innovation: Reconciling the innovation paradox

כדי לפתור את “פרדוקס החדשנות”, בדקנו האם לסגנונות קוגניטיביים הקשורים ליישום רעיון (כלומר, התאמה ותשומת לב לפרטים) יש השפעה על חדשנות רדיקלית בצוות החורגת מעל ומעבר לתרומת החברים היצירתיים. בדקנו גם תהליכי גישור בצוות. תוך שימוש בנתונים על 41 צוותים בחברת מו”פ, מצאנו שהכללת חברים יצירתיים וקונפורמיים בצוות הגדילה את החדשנות הרדיקלית של הצוות, בעוד שהכללת חברים קשובים לפרטים הפריעה לכך. חברים יצירתיים הגבירו את התנגשות המשימות והפריעו לעמידה בסטנדרטים של הצוות. לעומת זאת, קונפורמיסטים הפחיתו קונפליקט במשימה, וקונפורמיסטים וחברים קשובים לפרטים הגבירו את עמידה בצוות בסטנדרטים. עוצמת הצוות תיווכה את השפעת הסגנונות הקוגניטיביים על חדשנות.

דילוג לתוכן