Industry4Connect

חדרי למידה:

i4Connect 

תכנית האקסלרציה לקידום מיזמים

בשיתוף מרכז הידע לחדשנות ו-i4Valley

תאריך פתיחה: 7.5.2024

ההשתתפות במפגש וקבלת הלינק כרוכה במילוי טופס ‘לפרטים והרשמה’. 

אודות התכנית:

התכנית הינה תכנית משותפת של מרכז הידע לחדשנות בטכניון עם החממה לתעשייה מתקדמת I4Valley.

מטרת התכנית היא לתת מענה לאתגרים הבוערים של המשק הישראלי בעת המעבר לייצור מתקדם – תעשייה 4.0. זאת על-ידי חיבור, רתימה והדרכה של חוקרים וסטודנטים בטכניון.

במהלך התוכנית, הצוותים המשתתפים בה מקבלים ידע וכלים מתחום ניהול החדשנות, ועוברים תהליך לגיבוש הרעיון עד להצגתו בתחרות מול משקיעים פוטנציאלים.

תנאי קבלה:

הגשת מענה ל”קול קורא” שפורסם בטכניון והצגת רעיון ראשוני לפתרון אתגר/ים מתוך הקול הקורא, בתחום תעשיה 4.0. עשרת הרעיונות הראויים ביותר מתקבלים לתכנית האקסלרציה.

תקנון התחרות i4valley 2024

מפגשים

מפגש ראשון - 7.5 (בטכניון)

פתיחה ומבוא לתעשייה 4.0

מפגש שני - 21.5 (בזום)

איתור, זיהוי והערכת הרעיון ליישום

מפגש שלישי - 28.5 (בטכניון)

סדנת בניית מודל עסקי

יום התחרות - 18.6

בטכניון

שותפים

דילוג לתוכן